Privacy Policy

KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens in onze activiteiten. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal te verlopen.

Het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang, maar ook in het belang van KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  . Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Als praktijk volgt KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  hiermee ook de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacy gevoelige informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieve doeleinde;
  • Communicatie voerde opdracht
  • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, telefoonnummer, Email-adres

Uw persoonsgegevens worden door KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van onbepaalde tijd, tenzij er van u uit schriftelijke opzegging is

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het kader van de praktijk betekent dit gedurende de duur van onbepaalde tijd, tenzij er schriftelijke opzegging is.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING

Weidemolen 12,

5057 AH, Berkel-Enschot

+31 6 45 49 49 88

info@angeltheta.com

KATINKA OPLEIDING, HEALING, COACHING  behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.